Ποιοι είμαστε

Καιροί για ανοιχτό, ελεύθερο λογισμικό

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ολοένα αυξανόμενη χρήση ανοιχτού λογισμικού, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο χρηστών. Aυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι το ελεύθερο λογισμικό διατίθεται δωρεάν (με ελεύθερη άδεια χρήσης). Έχει να κάνει κυρίως με την αλλαγή στο μοντέλο διάθεσης λογισμικού. Γύρω από το ανοιχτό λογισμικό αναπτύσσονται διάφορες υπηρεσίες (εγκατάσταση, συντήρηση, παραμετροποίηση, ανάπτυξη κλπ), για τις οποίες ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος έχει την ελευθερία να επιλέξει ποιος θα είναι εκείνος που θα τις αναλάβει.

Το ανοιχτό λογισμικό έχει γίνει πλέον εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη (75% των smartphone που διατέθηκαν το 2012 “τρέχουν” ανοιχτό λογισμικό, βλ. Android), εμποδίζει το “κλείδωμα” σε συγκεκριμένη εταιρία, παρέχει μεγάλη ευελιξία και εξοικονομεί πόρους. Δεν είναι τυχαίο που σε πολλές πόλεις της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Δανία, Αγγλία, Φινλανδία, Ελλάδα κ.α.) οι Δήμοι μεταβαίνουν ολοένα και περισσότερο προς το ανοιχτό λογισμικό.

Τι είναι το FOSS Office

Το FOSS* Office είναι ένα δίκτυο συνεργατών προώθησης του ανοιχτού λογισμικού σε δημόσιους και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις. Αποτελείται από επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε λύσεις ανοιχτού λογισμικού, ως επί το πλείστον για περιβάλλοντα γραφείου, όπου είναι απαραίτητη η αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

Σκοπός

Το δίκτυο συνεργατών στοχεύει στην ανάδειξη και εξάπλωση λύσεων ανοιχτού λογισμικού σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα και στην εκπαίδευση και εξοικείωση των χρηστών με τις λύσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι η εξοικονόμηση πόρων στις λύσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕΠ) μέσω της υιοθέτησης ανοιχτού λογισμικού μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την εξάπλωση της γνώσης που αναπτύσσεται γύρω από το ελεύθερο λογισμικό.

Τι προσφέρουμε

Εκτός από την πλήρη υποστήριξη σε θέματα εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης, υποστήριξης, ανοιχτού λογισμικού και εκπαίδευσης των χρηστών, ως FOSS Office αναλαμβάνουμε παράλληλα την εκπόνηση μελετών μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση σε ανοιχτό λογισμικό.

*: Free / Open Source Software